Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 
Informacje ogólne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Zasady i organizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
25 sierpnia 2015 r.  Polega ona w szczególności na: 

 •   diagnozowaniu środowiska ucznia
 •   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia
 •   rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
 •   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
 •   organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 •   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie
 •   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 •   wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie
 •   wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia
 •   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 •   wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 •   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
  i nauczycieli
 •   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne, udzielane na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • porad dla uczniów,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Rodzicu, przeczytaj! (PDF)


 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach